01/23/2015


MKTG 301 (12:30 PM - 1:20 PM)

SM1

SM2

X1

A1

A2

A3_________________________________________
IBUS 300 (3:30 PM - 4:20 PM)

Nc1

Nt1

Nj1

Nc2   

Nj2

K1

R1